Zápis do MŠ pro školní rok 2024 / 2025

Zápis do naší mateřské školy proběhne v čtvrtek 2. 5. 2024 od 10:00 do 16:00 hodin. 

Předpokládaný počet volných míst: 18

Formuláře si můžete stáhnout v sekci: Dokumenty školy – FORMULÁŘE nebo si je můžete vyzvednout přímo u nás v MŠ. ( při stažení – 2 listy: žádost + potvrzení lékaře o řádném očkování)

S vyplněnými tiskopisy, s rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce (pro ztotožnění rodiče) se rodiče dostaví v daný termín k zápisu se svým dítětem.

Věnujte prosím pozornost postupu při vyplňování formulářů. Pokud budou chybět požadované údaje, či budou nečitelně vyplněny, budeme vám žádosti vracet a prodlouží se tak doba rozhodnutí. Zvažte také, zda je nutné žádat o přijetí na více MŠ. Pokud budete podávat žádosti
duplicitně, budeme vás znovu obvolávat, pro kterou MŠ (v případě přijetí na všechny) jste se rozhodli.

Postup při správním řízení o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

  1. Vyplněnou žádost spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte (tiskopis potvrzuje pediatr – příp. doklad, že se dítě nemůže očkování  podrobit pro kontraindikaci) doručit ve stanoveném termínu zápisu – 2. 5. 2024.
  2. Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  3. Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnout do spisu v MŠ dne 13. 5. 2024 od 10:00 do 15:00 hodin, případně doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 15. 5. 2024. Zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem naleznete na webových stránkách a na úřední desce na dveřích naší mateřské školy, dne 24. 5. 2024.
  4. Děti jsou přijímány od 1.9. 2024 pro školní rok 2024/2025. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady úplaty za předškolní vzdělávání již od září. Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku.
  5. Na děti, které plní povinnou předškolní docházku, se nevztahuje dodání potvrzení od lékaře o řádném očkování.
  6. Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami doporučuji, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí, nebo svůj pobyt doložili nájemní smlouvou pobytu v Příbrami.

Eva Čechová
ředitelka školy