Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole V Zahradě 2024/25

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola V Zahradě, stanovila dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů následující kritéria, podle kterých bude postupovat při přijetí dětí, a to do naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku.

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 budou přijímány děti s právním nárokem na přijetí – s trvalým pobytem ve spádové části obce Příbram (Příbram I – Příbram IX, Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice).

1. Děti, které do 31.8. 2024 dosáhnou 5 let věku (povinné předškolní vzdělávání, v případě cizinců děti s místem pobytu ve městě Příbram a spádových obcích.

2. Děti ze spádové oblasti, na které se nevztahuje povinná předškolní docházka, budou seřazeny dle data narození, a to od nejstarších dětí sestupně. V případě cizinců děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3), trvalý pobyt lze nahradit doložením nájemní smlouvy k pobytu ve spádové části obce Příbram.

3. Dále děti, s trvalým pobytem mimo spádovou oblast, budou seřazeny dle data narození, a to od nejstarších dětí sestupně.

4. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší 3 let (bez právního nároku na přijetí) a které splňují kritéria přijetí (v souladu s RVP PV):

Sourozenec v mateřské škole – dítě, jehož sourozenec mateřskou školu navštěvuje a dále navštěvovat bude.

Toto kritérium podporuje soudržnost sourozenců, ve většině případů má pozitivní vliv na adaptaci dítěte v novém prostředí ( škola rodiného typu)

– zvládá základy hygieny (je přes den bez pleny)

– zvládá základy sebeobsluhy (samo pije z hrnečku, jí lžící, vydrží sedět při jídle u stolečku, zvládá chůzi po schodech, aktivně pomáhá s oblékáním, ukládá si věci na své místo) a nepotřebuje zvláštní osobní péči dospělé osoby.

12.4. 2024 Eva Čechová – ředitelka školy